تاکید اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم بر تکریم هفته خوایگاه‌ها