برداشت ارقام تروپی و محلی جو از مزارع شهرستان ارزوئیه