13 تیم داخلی و خارجی در مسابقات رالی خاور میانه شرکت دارند