انقلاب اسلامی روحیه ضد استکباری را در جهان به وجود آورده است