اختصاص تسهیلات بهسازی به 9 هزار واحد مسکونی در مازندران