نبیل العربی و بان کی مون درباره تشکیل ارتش مشترک عربی رایزنی کردند