بوستانی:قلعه‌نویی می‌خواست فروزان و رسولی را به قم نبرد