تعطیل کردن تمرینات کار غیر حرفه ای است/ فروش امتیاز تیم واقعیت ندارد