نگاه توازنی را هم از ارشاد قبول کردیم اما هیچ توازنی ندیدیم/ منطق فعلی نمایشگاه کتاب در حال فروپاشی ا