استقبال از طرح ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده در بناب مطلوب نیست