مدیر عامل مؤسسه نشر شهر: سیاست‌های عمومی کشور در حوزه نشر مورد بررسی قرار گیرد.