سه هزار کارگاه انفرادی تولید صنایع دستی در بویراحمد فعال است