گام های مهمی در شناسنامه دار کردن مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی برداشته شده است