پیرلو دوست دارد با فتح لیگ قهرمانان تورین را ترک کند