فردوسی‌پور: بعد از خواندن «کوری» همه جا را سفید می‌دیدم