خدمات رسانی ویژه اورژانس به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تهران