برای نخستین بار وزیر امور خارجه آمریکا وارد سومالی شد