برای رعایت حقوق نامزدها، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های رزمی یک هفته عقب افتاد