حمایت مادی و معنوی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران/ تنظیم سند توسعه ۵ ساله فرهنگی دانشگاه