عابدینی: ابهام هیئت واگذاری برطرف نشود هم در مزایده چهارم شرکت می‌کنیم