حضور ۴۰ گروه سوری و ۲۰ نماینده از جهان در گفتگوهای ژنو ۳