مرد جنایتکار در زندان اعدام شد/ قتل مرد جوان با ضربات چکش و سنگ