جليلي : زياده خواهي ها مشهود در فکت شيت آمريکايي ها