تبدیل آموزش و پرورش به نهادی با کارکرد تربیتی و فرهنگی ضروری است