یک مسئول سپاه خوزستان:بسیج سازندگی یکی از بهترین راه های تحقق همدلی و همزبانی میان دولت و ملت است