معاون رییس جمهوری: معادل 200 میلیون دلار حل اختلاف رایگان انجام شد