برگزاری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت