60 میلیارد تومان پروژه برق‌رسانی در خراسان رضوی تعریف شد