بوستانی:قلعه‌نویی می‌خواست فروزان و رسولی را به قم نبرد/آنالیزور سوم حق ندارد درباره بازیکنان حرف ب