ابراز تأسف‌های تعارف مآبانه آتش جنگ علیه یمن را خاموش نمی‌کند/گستاخ‌ترشدن عربستان با سکوت جوامع بی