جولان مهمان جدید روسی در مراتع ایران/ گوسفندهای سارق پسند!