استخدام منشی و حسابدار و کارمند فروش در یک گروه صنعتی تولید ی واقع در تهران