عرضه Far Cry 4 Complete Edition در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۴