آیین نامه نظارت بهداشتی و ایمنی بر اماکن دانشگاهی تدوین شد