زمینه تشکیل کانون بازنشستگان شیلات هرمزگان فراهم شده است