تقبل مالیات مربیان و بازیکنان توسط فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها ممنوع شد