یاسمینا رضا با «آدام هابربرگ» میهمان نمایشگاه تهران شد