عدم توجه به عنصر مخاطب‌گرایی موجب انحراف از اهداف اصلی تئاتر می‌شود