استاتید با تلاش خستگی ناپذیر در عرصه آموزش و خدمت در حوزه سلامت پرچمدار اصول اخلاقی هستند