امام جمعه خمین بر نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد