بروجردی: احساس امنیت بر خود امنیت مقدم است/ بروجرد امینت قابل توجهی دارد