نزدیکی قزوین به پایتخت نباید مانع توسعه این شهر شود