تغییر شغل تهدیدی برای بازار سنتی همدان/ تلاش برای حفظ اصالت بازار