هزینه‌های میلیاردی تبلیغات کاندیداها چگونه ممکن است تأمین شود