موافقت با تولید و عرضه سه فیلم در شبکه نمایش خانگی