اوباما مشکل تحریم های نفتی، بانکداری و بازرگانی را در مرحله اول توافق برطرف می کند