کرمانشاه، میزبان همایش امام رضا(ع) در ادبیات تطبیقی