فابيوس: فرانسه و عربستان طرح‌های دهها ميليارد يورويی را بررسی می‌کنند