نامور مطلق در نشست تخصصی نساجی سنتی خبر داد: 94 سال نساجی است