جایگاه‌داران سی‌ ان‌ جی تاوان عدم تست بازرسی مخازن را می‌‌دهند